Examen-reglement Jiu-Jitsu

Artikel 1. Algemeen

Lid. 1.1 Voorwaarden

 1. Dan- en Kyugraden Jiu-Jitsu worden alleen door de EBO-Academy International erkend als zij volgens dit reglement voorgeschreven wijze zijn behaald of verkregen. Kyu- en Dangraden welke verkregen zijn middels andere erkende organisaties moeten door het bestuur van de Stichting EBO-Academy geaccordeerd worden. Alleen bij de stichting Ebo-Academy geregistreerde Dan- en Kyu-graden zijn officiële EBO-Academy International graduaties.
 2. Om in aanmerking te komen voor een geregistreerde Dan- of Kyugraad dient men lid te zijn van de EBO Academy International.
 3. Er mogen geen medische bezwaren bestaan tegen deelname aan een examen zoals bedoeld in dit reglement. Deelname aan de examens gebeurt op eigen verantwoording van de kandidaat.
 4. Om deel te kunnen nemen aan een examen dient de kandidaat minimaal het jaar voorafgaand aan het examen lid te zijn van de EBO-Academy International.
 5. In bijzondere gevallen beslist het bestuur van de stichting Ebo-Academy.

Lid 1.2. Registratie

 1. Alle via de EBO-Academy International behaalde Dangraden worden door de stichting Ebo-Academy geregistreerd.
 2. Een hogere Dangraad kan uitsluitend worden verleend of geregistreerd indien de vorige graad bij de EBO-Academy International geregistreerd staat.
 3. Voor registratie van een in het buitenland of bij een andere organisatie behaalde Dan-graad beslist het bestuur van de stichting Ebo Academy in samenspraak met de EBO-Academy Raad.

Lid 1.3 EBO-Academy Raad

 1. Het bestuur van de stichting Ebo-Academy benoemd de EBO-Academy Raad (EAR). De EBO-Academy Raad valt organisatorisch onder het bestuur van de stichting Ebo-Academy.
 2. Leden van de EBO-Academy Raad zijn leraren met een gedegen vaardigheid in het EBO Jiu-Jitsu. Leden van de EAR zijn in het bezit van een geregistreerde 3e dan of hoger.
 3. Leden van de EBO-Academy Raad moeten lid zijn van de EBO-Academy International en bovendien in het bezit zijn van een geldige Examinator Licentie, zoals bedoeld in Lid 1.6. Het bestuur kan tevens een persoon aanstellen wiens uitsluitende taak het is om secretariaats- en administratieve werkzaamheden voor de EAR te verrichten. Deze persoon maakt geen deel uit van de EBO-Academy Raad en heeft daarin geen stemrecht. Hij/zij behoeft derhalve niet te voldoen aan hetgeen in lid 1.3.2 gesteld is.

Lid 1.4. Taakomschrijving EBO-Academy Raad

 1. De taken van de EBO-Academy Raad bestaan uit:
  • Het organiseren en leiden van de Dan-examen voor 1e t/m 6e Dan Jiu-Jitsu.
  • Het organiseren en/of leiden van Jiu-Jitsu stages en/of trainingen.
  • Het bevorderen van de kwaliteit en eenduidigheid van examineren.
  • Het organiseren van minimaal één examenbijeenkomst per jaar.
  • Het geven van advies aan het bestuur van de stichting Ebo Academy betreffende de exameneisen en licentievoorwaarden.
  • Het zorgdragen voor reglementering, examinatorlicenties en de daarvoor noodzakelijke organisatie en uitvoering van examinatoren en leraren (bij)scholingen.
  • Het organiseren van licentietrainingen minimaal 1x per jaar.
  • Het verlenen van examinatorlicenties en het registreren van de geldige licenties.
  • Het geven van advies aan het bestuur van de stichting Ebo-Academy inzake graduaties en promoties.
 2. De data, tijden en locaties van het Dan-examen worden vastgesteld door het bestuur van de stichting Ebo Academy.
 3. Tenminste eenmaal per jaar vindt er overleg plaats tussen de EBO-Academy Raad en het bestuur van de stichting Ebo Academy.

Lid 1.5 Examen Commissie

 1. Een examen wordt afgenomen door een examencommissie bestaande uit minimaal 3 examinatoren.
 2. De EBO-Academy Raad stelt examinatoren aan voor het afnemen van examens.
 3. De examinatoren zijn leraren met een gedegen vaardigheid in het EBO Jiu-Jitsu. Examinatoren zijn in het bezit van een geldige EBO-Academy Examinator Licentie, zoals bedoeld in lid 1.6, met minimaal één Dan-graad hoger dan waar de kandidaat examen voor doet.
 4. Examinatoren mogen geen eigen leerlingen of voorgedragen kandidaten examineren.
 5. Elke commissie heeft een tafelvoorzitter aangewezen door de EBO-Academy Raad.
 6. Indien een examinator als Uke fungeert bij een kandidaat tijdens een examen-dag, dan kan deze examinator geen examens afnemen gedurende deze examen-dag.

Lid 1.6 Examinator Licentie EBO-Academy International

 1. Examinatorlicentie wordt verleend door de EBO-Academy Raad.
 2. Om in het bezit te blijven van een geldige licentie moet een examinator elk jaar een licentiebijeenkomst bijwonen. Indien hier niet aan wordt voldaan verloopt de licentie op 31 december van het jaar waarin deze bijeenkomst moest zijn bijgewoond.
 3. EBO-Academy leraren of daaraan gelijk gestelde (zie artikel 2.2.3, welke niet (meer) in het bezit zijn van een examinatorlicentie, kunnen (weer) in het bezit komen van een licentie door weer een licentiebijeenkomst bij te wonen.
 4. Nadat een licentiebijeenkomst is bijgewoond (geldt alleen bij actieve deelname aan de licentiebijeenkomst) wordt een examenlicentie afgegeven voor de resterende periode van het lopende jaar alsmede het volgende jaar. Wel zal in dit volgende jaar wederom een licentiebijeenkomst bijgewoond moeten worden om de licentie te verlengen.

Artikel 2. Kyu- en Dangraden

Lid 2.1 KYU-graden: 5e t/m 1e Kyu

 1. De 5e Kyu (Gele band) t/m 1e Kyu (Bruine band) kunnen na een examen worden verleend door een EBO-Academy leerkracht.
 2. De vaardigheidseisen voor de 5e t/m de 1e Kyu worden bepaald door de EBO Academy leerkracht. De leerkracht dient zoveel mogelijk het lesprogramma te volgen wat aansluit op de EBO-Academy exameneisen Jiu-Jitsu-do (Oranje boek) zie bijlage 2
 3. De Kyu-graden worden door de leerkracht vastgelegd in het EBO Academy International paspoort.
 4. Wachttijden en leeftijden mogen worden bepaald door de betreffende leraar.
 5. Voor leden van de Ebo Academy International: registratie van een behaalde Kuygraad  bij de Stichting Ebo Academy kan alleen via opgave door de desbetreffende leerkracht.

Lid 2.2 DAN-graden: 1e t/m 5e Dan

 1. Voor het behalen van de 1e t/m 5e Dan moet een examen worden afgelegd conform de vaardigheidseisen zoals beschreven in het boek exameneisen Jiu-Jitsu-Do 1e t/m 5e Dan (Blauwe boek).
 2. Voor het deelnemen aan een examen voor 1e t/m 6e Dan is goedkeuring vereist van het bestuur van de stichting Ebo Academy.
 3. Bij elk examen moet de kandidaat het EBO-Academy International paspoort inleveren. Tevens wordt gecontroleerd of de kandidaat de jaarcontributie van de EBO-Academy International heeft betaald.
 4. Bij elk examen dient de kandidaat en diens partner(s) gekleed te gaan in een schone Jiu-Jitsu-Gi.
 5. Bij voorkeur worden er tweemaal per jaar Dan-examens afgenomen.
 6. Het Dan-examen bestaat uit 3 blokken, te weten het blok Kata (thema 1), het blok techniek (thema 2 t/m 6) en het blok toepassingen (thema 7 t/m 11)) zie bijlage 4.
 7. Alle examens kunnen ook per thema worden afgenomen. Zie verlicht Examen Lid 3.1.8.
 8. Afwijken van de bovenstaande regels in verband met een aangepast examen kan alleen via toestemming van het bestuur van de stichting Ebo Academy.

Lid 2.3 Wachttijden en leeftijden

DanMinimale wachttijd tot deelname aan het  examenMinimale leeftijd bij  deelname aan het  examen
1e1 jaar Lid van de  EBO-Academy15 jaar
2e1 jaar 1e Dan17 jaar
3e1 jaar 2e Dan20 jaar
4e2 jaar 3e Dan24 jaar
5e3 jaar 4e Dan29 jaar
6e4 jaar 5e Dan35 jaar
 1. Voor het behalen van Dan-graden gelden de bovengenoemde wacht- en leeftijden
 2. Ter bepaling van de leeftijd geldt de leeftijd welke de kandidaat heeft op 31 december van het lopende jaar.
 3. Zie voor voorwaarden deelname: lidmaatschap EBO Academy International: lid. 1.1
 4. Afwijken van de bovengenoemde wachttijden kan alleen na toestemming van het bestuur van de stichting Ebo Academy.

Artikel 3. Examens

Lid 3.1 Aanvraag Dan-examens

 1. Om deel te nemen aan een Dan-examen moet de kandidaat het aanvraagformulier Dan-graad Examen Jiu-Jitsu (Bijlage 1) invullen en mede laten ondertekenen door een Ebo Academy erkende leerkracht welke minimaal één Dan-graad hoger heeft dan waar examen voor wordt gedaan.
 2. Het Aanvraagformulier Dan-graad Examen Jiu-Jitsu moeten worden opgestuurd naar de Secretaris van de stichting Ebo-Academy. Het Secretariaat stuurt de aanvraag door naar de EBO-Academy Raad.
 3. Het bedrag dat men voor een Dan-examen is verschuldigd wordt door het bestuur van de stichting Ebo-Academy vastgesteld. Dit zal per 1 Januari van het nieuwe jaar steeds bekend worden gemaakt.
 4. Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen na ontvangst van het Aanvraagformulier Dan-graad Examen Jiu-Jitsu alsmede het examengeld.
 5. De op het aanvraagformulier vermelde gegevens worden gecontroleerd aan de hand van het EBO-Academy Dan-graad register. Indien de aanvraag niet aan de gestelde eisen voldoet zal het formulier teruggezonden worden naar de kandidaat.
 6. Wanneer de kandidaat aan de toelatingseisen voldoet krijgt hij toestemming om deel te nemen aan het examen. Deze toestemming wordt schriftelijk verleend en heeft een geldigheidsduur van één jaar, ingaande op de dagtekening, vermeld op de schriftelijk verleende toestemming.
 7. Heeft de kandidaat binnen deze periode van 1 jaar geen geheel of gedeeltelijk examen afgelegd voor de graad waar toestemming voor is verleend, vervalt de toestemming en moet de kandidaat zich weer opnieuw aanmelden volgens de hiervoor geldende regels.
 8. Examens dienen volledig te worden afgenomen, tenzij er wordt deelgenomen aan de stages georganiseerd door de EBO-Academy Raad met gebruikmaking van de stage-kaart, dan volgt er een verlicht landelijk examen bestaande uit Blok A: 1x Kata, Blok B: 1 Thema van 2 t/m 6 en Blok C: 1 Thema van 7 t/m 12.
 9. Indien de kandidaat na aanvang van het examen binnen de periode van twee jaar niet slaagt voor alle onderdelen van het Dan-examen dan komen de reeds behaalde resultaten te vervallen en moet de kandidaat opnieuw het examen aanvragen zoals vermeld in lid 3.1.1 t/m 3.1.6. Indien bij een herexamen de geldigheidsduur van twee jaar na aanvang van deelname is verstreken op de dag van het eerstvolgende examen, dan is het de kandidaat toegestaan aan dit examen deel te nemen. Hier gelden natuurlijk nog steeds de voorwaarden zoals lidmaatschap voor.
 10. Bij blessure gedurende het afleggen van een examen, waardoor de kandidaat niet in staat is het examen verder te vervolgen heeft de kandidaat de keuze de reeds behaalde resultaten (voor de blessure) mee te nemen naar het volgende examen of het examen volledig overnieuw te doen. Dit betreft dan wel de gehele resultaten, dit kan niet per blok afzonderlijk bepaald worden.
 11. De EBO-Academy Raad kan, in samenspraak met het bestuur van de stichting Ebo-Academy, de in lid 3.7 genoemde termijn verlengen, De kandidaat dient hiervoor een met redenen omkleed schriftelijk verzoek in te dienen.

Lid 3.2 Partners bij een examen

 1. Per examen mag de kandidaat maximaal 2 Jiu-Jitsuka’s als partner laten fungeren. Indien één of beide partners zelf ook examen doen dan dient dit te worden vermeldt op het aanvraagformulier Dan-examen of op het aanmeldingsformulier voor het herexamen.
 2. De keuze in examenpartner is vrij en valt onder de verantwoording van de kandidaat.

Lid 3.3 Vastleggen examen op foto, film en/of video

 1. Het vastleggen van een examen op foto, film of video mag uitsluitend geschieden na goedkeuring door de voorzitter van EBO-Academy Raad en mits daarna alle eisen welke de Nederlandse wet op de Privacy stelt, worden gevolgd.
 2. Er mag (mogen) geen flitslicht of extra lampen gebruikt worden.
 3. Een examencommissie mag op geen enkele manier last ondervinden van of worden afgeleid door de in lid 3.3.1 bedoelde activiteiten. Indien dit naar mening van de betreffende examencommissie toch het geval is, heeft de tafelvoorzitter van Examencommissie het recht de toestemming in te trekken.

Lid 3.4 Het examineren

 1. De examinatoren moeten een duidelijke vraagstelling hebben.
 2. Is deze voor de kandidaat niet duidelijk, dan kan deze vragen de vraagstelling te verduidelijken.
 3. Een examinator kan vragen om een herhaling van de gedemonstreerde techniek, indien nodig.
 4. De kandidaat kan ook verzoeken om de getoonde techniek nogmaals te laten zien.
 5. Als blijkt dat de aanvallen niet correct worden uitgevoerd (kracht, snelheid) dan mag Uke hierop worden aangesproken door de commissie.
 6. Dit geldt ook voor het overdreven meewerken met de uitvoering van een techniek.

Lid 3.5 Beoordeling

 1. De examinator dient gebruik te maken van de volgende criteria:
  • O = Onvoldoende, V = Voldoende, G = Goed
 2. Elke examinator geeft onafhankelijk en zonder overleg met andere examinatoren per thema een beoordeling. Na afloop van het examen van de betreffende kandidaat worden de resultaten verzameld.
 3. De beoordeling wordt per thema gegeven en de thema’s zijn verzameld in 3 verschillende blokken
 4. De blokken zijn onderverdeeld in:
  • Blok A – Kata’s, Blok B – Techniek, Blok C – Wapens – Randori.
 5. Indien twee of meer onvoldoendes in een blok zijn behaald, is de kandidaat voor het betreffende thema / blok afgewezen. In alle andere gevallen is de kandidaat geslaagd. De kandidaat welke één of meer onvoldoendes behaald heeft in een blok, zal een herexamen moeten doen van het gehele blok.
 6. In Blok A de Kata’s mogen geen onvoldoendes worden behaald. De kandidaat moet alle kata’s met een voldoende afsluiten.

Lid 3.6 Herexamen

 1. Indien een kandidaat voor de eerste maal geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen heeft hij recht op 2x een herexamen. Indien een kandidaat bij beide herexamens opnieuw wordt afgewezen, dan is hij voor het desbetreffende Dan-examen definitief gezakt en vervallen alle daarvoor behaalde resultaten en moet een nieuw examen worden aangevraagd zoals omschreven in artikel 3.1.
 2. Voor een herexamen moet een kandidaat zich schriftelijk aanmelden, De aanmelding moet tenminste vier weken voor examendatum zijn ontvangen op het in artikel 3.1-2 bedoelde adres. De kandidaat moet binnen 1 jaar na afwijzing opnieuw herexamen hebben gedaan. Heeft de kandidaat geen herexamen gedaan binnen deze periode van 1 jaar, dan vervallen de eerder behaalde resultaten.
 3. Het bestuur van de stichting Ebo-Academy bepaald het bedrag dat voor het herexamen moet worden betaald. Dit wordt uiterlijk op 1 januari van het nieuwe jaar bepaald voor het komende jaar.

Lid 3.7 Administratieve procedure bij Dan-examens

 1. De voorzitter van de EBO-Academy Raad of zijn/haar plaatsvervanger zorgt voor de indeling van de examinatoren en wijst voor elke examencommissie een voorzitter aan.
 2. Aan het begin van het examen wordt aan elke examinator een Beoordelingsformulier Dan-examen Jiu-Jitsu uitgereikt. Tevens zal er bij elke commissie de beschikking zijn over een volledig afschrift van dit reglement, de Vaardigheidseisen (Bijlage 2) en het Overzicht examen onderdelen (Bijlage 3).
 3. Met behulp van het Beoordelingsformulier Dan-examen Jiu-Jitsu geeft elke examinator een beoordeling voor elk thema.
 4. Na afloop verzamelt de tafelvoorzitter de beoordelingsformulieren, brengt de beoordelingen voor de verschillende onderdelen over op een verzamellijst en bepaalt per thema of blok met thema’s het resultaat. Alle lijsten worden vervolgens overgedragen aan de voorzitter van de EBO-Academy Raad of zijn/haar plaatsvervanger.
 5. Indien er voor één of meerdere blokken een afwijzing is, zal de tafelvoorzitter een afwijzingsformulier invullen met een korte omschrijving van de reden van afwijzing.
 6. De voorzitter controleert de ingevulde lijsten en parafeert ze. Vervolgens stelt hij het resultaat vast voor de kandidaten door ondertekening van de verzamellijst. De beoordeling-en verzamellijsten dienen te worden bewaard door de EBO-Academy Raad totdat de kandidaat succesvol examen heeft gedaan voor een volgende Dan-graad.
 7. De behaalde graad wordt door de voorzitter de EBO-Academy Raad of zijn of haar plaatsvervanger in het EBO-Academy International paspoort van de kandidaat aangetekend. Hij/zij ondertekend tevens het diploma en ziet er op toe dat het diploma mede ondertekend wordt door de kandidaat.
 8. De eindresultaten van het examen moeten binnen drie weken na het examen naar de secretaris van de stichting Ebo-Academy worden opgestuurd.
 9. De eindresultaten worden tevens vermeld in het verslag van de EBO-Academy Raad wat aan het einde van het jaar beschikbaar komt op de site.
 10. Door zich aan te melden voor een examen, gaat een kandidaat er mee akkoord dat zijn/haar gegevens rondom zijn examen bewaard zullen worden totdat er weer een examen succesvol wordt afgelegd.

Lid 3.8 Organisatie en Etiquette

 1. De examinatoren houden aan het begin van het examen een voorbespreking over de gang van zaken tijdens de examens. Na het laatste examen komen de examinatoren bijeen voor een nabespreking om de examens te evalueren. De voorzitter van de EBO-Academy Raad of zijn/haar plaatsvervanger leidt de voor- en nabespreking.
 2. De examinatoren gaan gekleed in een wit Jiu-Jitsu Gi, De examinatoren dragen daarbij de band, die overeenkomt met hun Dan-graad. De kandidaten en hun partners zijn vrij in hun kleur keuze van hun Gi. De Gi moet wel aan alle voorwaarden voldoen betreffende hygiëne, lengte en breedte en netheid
 3. Bij aanvang van het examen stelt de voorzitter van de EBO-Academy Raad of zijn/haar plaatsvervanger de kandidaten en hun partners op in een enkele front rij tegenover de examinatoren welke zich eveneens in een enkele front rij hebben opgesteld.
 4. Hij/zij heet daarna de aanwezigen welkom en stelt de examinatoren voor aan de kandidaten en het eventueel aanwezige publiek.
 5. Vervolgens wordt staande gegroet en de kandidaten begeven zich met hun partner(s) naar de rand van de mat. De examinatoren nemen hun plaats in aan de tafels/stoelen.
 6. De opstelling van de examinatoren moet zodanig zijn dat er tussen de verschillende examinatoren een vrije ruimte is van minimaal 1 meter en dat er achter de examinatoren een vrije ruimte is van minimaal 1.5 meter.
 7. Direct na afloop van zijn/haar examen wordt aan de kandidaat het resultaat medegedeeld. Is de kandidaat afgewezen dan wordt dit ook medegedeeld en ontvangt hij van de voorzitter van de EBO-Academy Raad na controle het afwijzingsformulier met de reden van afwijzing. Heeft de kandidaat een herexamen, dan ontvangt de kandidaat hier ook schriftelijk bericht van via het secretariaat.
 8. Na afloop van het complete examen stelt de voorzitter van de EBO-Academy Raad of zijn/haar plaatsvervanger vervolgens de kandidaten met hun partner(s) op in een enkele front rij. De examinatoren stellen zich eveneens op.
 9. Hij roept dan de kandidaten, te beginnen met de laagste Dan-graad, naar voren en reikt de diploma’s en de bijbehorende band uit.
 10. Tot slot bedankt hij de examinatoren en sluit het examen met een staande groet.

Lid 3.9 Niet verschijnen op een Dan-examen

Indien een kandidaat zonder een vooraf opgegeven reden niet verschijnt op een examen waarvoor hij zich heeft aangemeld, dan worden de betreffende onderdelen waarvoor hij examen zou doen als onvoldoende beoordeeld. Eventuele eerder behaalde resultaten komen dan ook te vervallen.

Artikel 4. Graduaties 6e Dan en hoger

De regelingen/exameneisen voor 6e Dan en hoger worden in een separaat reglement vastgelegd.

Bijlage 1. Aanvraagformulier Dan-Examen Jiu-Jitsu

Bijlage 2. Vaardigheidseisen 1e Kyu t/m/ 1e Dan

Deze vaardigheidseisen staan volledig beschreven in het boek :

 • Exameneisen Jiu Jitsu-Do 5e Kyu t/m/ 1e Dan (9789069310039)
 • Ebo-No-Kata / Ne-Waza-Kata (9506915273771)
 • Jiu Jitsu van jeugd tot de zwarte band (9506788814248)
 • Leerplanposters Jiu Jitsu set 6 stuks (9501353396570)

Verdere informatie over of het bestellen van boeken stuur dan een mail naar: boeken@eboacademyinternational.com

Bijlage 3. Vaardigheidseisen 1e t/m/ 5e Dan

Deze vaardigheidseisen staan volledig beschreven in het boek :

 • Exameneisen 1e t/m/ 5e Dan (9789069310077)

Verdere informatie over of het bestellen van boeken stuur dan een mail naar: boeken@eboacademyinternational.com

Bijlage 4. Overzicht Examenonderdelen

De examens zijn onderverdeeld in 3 Blokken (zie lid 3.5.5), namelijk

 • Blok A: Kata’s
 • Blok B: Techniek
 • Blok C: Overnames, Wapens en Randori

Elk blok bestaat weer uit diverse thema’s:

BlokThema’sOmschrijving
Blok AThema 1Kata’s
Blok BThema 2Atemi-Waza, Uke Waza

Thema 3Meervoudigheid

Thema 4Bewegingsvormen staande

Thema 5Bewegingsvormen op de grond

Thema 6Combinaties (Indirecte combinaties)
Blok CThema 7Overnames (verdedigen tegen Jiu-Jitsu -technieken)

Thema 8Bijzondere opdrachten

Thema 9Ongewapende aanvallen

Thema 10Wapens

Thema 11Vrije aanval/Randori